NOMP
glt-astralhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-blake2b
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-blake2s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-globalhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-groestl
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GHr6sYzbPf1iZcHMvBrvF5VbaLqwpjPjLA 0 768 0% 0.00 KH
glt-hmq1725
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-jeonghash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-keccakc
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2re
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-neoscrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-nist5
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GeN45oY1XwJosCHuZGJYtThtJ4ykDdRXqA 576 32 94.73% 8.25 GH
glt-padihash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-pawelhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-quark
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-qubit
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-scrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-sha256d
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skein
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skunkhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-timetravel10
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x11
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x13
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x14
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x15
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GHr6sYzbPf1iZcHMvBrvF5VbaLqwpjPjLA 80 0 100% 1.15 GH
GNvGzjtJTmBU4cN9XR7CNazNPfopmweFzo 46 7 86.38% 670.20 MH
glt-x16r
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x17
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-xevan
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate