NOMP
glt-astralhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-blake2b
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GNrmaEMUZp3esX4TrAFfyA4Kxggcue4FXE 2103 0 100% 30.11 GH
glt-blake2s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-globalhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-groestl
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-hmq1725
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-jeonghash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-keccakc
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2re
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-neoscrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-nist5
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-padihash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-pawelhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-quark
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-qubit
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-scrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-sha256d
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skein
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skunkhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-timetravel10
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x11
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x13
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x14
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x15
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GWUB9w8jUkDSPWv8KkHJgjjLpxBPy8MyTV 64 0 100% 916.26 MH
GNvGzjtJTmBU4cN9XR7CNazNPfopmweFzo 55 2 96% 795.31 MH
GYr8zD5HoqbDkL1UzoZjHqXjZeXJUGTWpM 193 0 100% 2.77 GH
GcagVWV7uLZPuQnVS8u2Pc5qtbFopEjfS1 91 0 100% 1.30 GH
glt-x16r
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x17
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-xevan
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GY8aipQJEkQZvZCHSSffQ9oMHRhiDaNpX3 0 0 100% 0.12 KH